Motioner och valberedning

Glöm inte att motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 8 februari, bifogar mall som går bra att använda, skicka sedan till kansliet@frisbeesport.se

Mall motion frisbeesport.docx

Det är också hög tid att nominera till kommande förbundsstyrelse. Den 8 april är det dags för årsmöte för verksamhetsåret 2016. I samband med årsmöte ska även en förbundsstyrelse väljas och vi ber därför alla föreningar att snarast komma in med namnförslag till förbundsstyrelse.

Observera att Riksidrottsförbundet kommer lägga en proposition till kommande Riksidrottsmöte där man vill kräva att alla specialförbunds förbundsstyrelser ska bestå av minst 40 % kvinnor annars kommer statsbidrag till specialförbundet att minskas. 

Enligt nuvarande stadgar som antogs den 22 oktober 2016 6 kap Förbundsstyrelsen 1 § Förbundsstyrelsen består av ordförande, två övriga ledamöter samt två suppleanter valda av förbundsmötet. 

3 Kap Förbundsmöte 6 § 

  1. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 
  2. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 
  3. Val av den ena av två styrelsesuppleanter för en tid på två år. 

Skicka nomineringar till valberedning@frisbeesport.se och kansliet@frisbeesport.se

Valberedning kommer inom kort att publicera vilka i nuvarande interimstyrelse som kan tänka sig ett fortsatt förbundsstyrelseuppdrag.