Kallelse

Svenska Frisbeesportförbundet kallar och välkomnar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013.

Lördagen den 22 mars 11.00 till ca 17.00 på Scandic Grand Central, Stockholm.

Anmälan ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 21 februari. I anmälan ska    deltagarnas namn, behov av logi mellan lördag och söndag samt eventuella allergier   uppges.

Anmälan skickas till förbundskansliet via e-post, kansliet@frisbeesport.se, eller        mobil 0709-26 59 27.

Svenska Frisbeesportförbundet står för resekostnader för ett ombud per klubb     respektive distrikt. Resor bokas i samförstånd med förbundskansliet.

Förtäring, konferens och logi betalas av Svenska Frisbeesportförbundet.                                                          

Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 5 februari 2014.

Rösträtt vid årsmötet och extra årsmötet bestäms genom röstlängd som har            upprättats av förbundsstyrelsen för föregående verksamhetsår. Varje röstberättigad     förening eller distriktsförbund äger en röst. Ombud får endast representera endera    föreningen eller distriktsförbund. Ombud kan bara representera den förening vilken man är medlem i.

Kallelse och inbjudan