LOK stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare.

När aktiviteten leds av en ledare erhåller föreningen ett ledarstöd om 24 kr/gruppaktivitet. När aktiviteten leds av två eller flera ledare, och föreningen närvaroregistrerar aktiviteten i idrottens verksamhetsredovisningssystem, erhåller föreningen ytterligare ett ledarstöd om 6 kr/gruppaktivitet. Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår inte deltagarstöd. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag härifrån gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd aktivitet i rekryteringssyfte. För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om 8 kr/deltagare. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag. 

Vet du hur mycket din förening fick för 2015, se här

LOK rapport.pdf